fbpx
ਲਾਲਚੀ ਏਜੇਂਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ – 7 ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ

ਲਾਲਚੀ ਏਜੇਂਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ 7 ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ

ਤੁਸੀਂ  ਚੰਗੀ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਬਿਤਾ  ਸਕਦੇ  ਹੋ  – ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਿੱਚ  ਨੌਕਰੀ  , ਡਾਲਰਾਂ  ਵਿੱਚ  ਕਮਾਈ  , ਇਕ  ਵੱਡੀ  ਗੱਡੀ  , ਅਤੇ  ਉਸ  ਤੋਂ  ਵੀ  ਵੱਡੀ  ਕੋਠੀ  | ਹਰ  ਸਾਲ  ਪੰਜਾਬ  ਤੋਂ  ਕਈ  ਲੋਕ  ਵਿਦੇਸ਼  ਜਾਕੇ  ਆਪਣੇ  ਸੁਪਨੇ  ਪੂਰੇ  ਕਰ  ਰਹੇ  ਨੇ  , ਪਰ  ਤੁਸੀਂ  ਨਹੀਂ  ਕਰ  ਪਾਓਗੇ  ਜੇ  ਤੁਸੀਂ  ਲਾਲਚੀ  ਏਜੇਂਟਾਂ  ਦੇ  ਚੱਕਰਾਂ  ਵਿੱਚ  ਪੈ  ਗਏ  |

ਮਹਾਭਾਰਤ  ਦੇ  ਵਿੱਚ  ਜਿੱਤ  ਪਾਂਡਵਾਂ  ਦੀ  ਹੋਈ  ਸੀ , ਜਿਹਨਾਂ  ਦੀ  ਫੌਜ  ਕੌਰਵਾਂ  ਨਾਲੋਂ  ਬਹੁਤ  ਛੋਟੀ  ਸੀ  | ਕੌਰਵਾਂ  ਦੀ  ਹਾਰ  ਇਸ  ਲਈ  ਹੋਈ  ਕਿਉਂਕਿ  ਓਹਨਾਂ  ਨੇ  ਸਲਾਹ  ਸ਼ਕੁਨੀ  ਤੋਂ  ਲਿੱਤੀ  ਸੀ  |

ਅੱਜ  ਦੇ  ਸਮੇਂ  ਸ਼ਕੁਨੀ  ਵਾਂਗ  ਬਥੇਰੇ  ਲਾਲਚੀ  ਏਜੇਂਟ  ਨੇ  , ਜਿਹਨਾਂ  ਕਰਕੇ  ਲੋਕਾਂ  ਦਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਨਹੀਂ  ਲੱਗਦਾ  ਪਿਆ  |  ਅੱਜਕੱਲ  ਰੋਜ਼  ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ , ਟੀਵੀ  ਅਤੇ  ਰੇਡੀਓ  ਤੇ  ਵਿਗਿਆਪਨ  ਆਉਂਦੇ  ਨੇ , ਵੱਡੀਆਂ – ਵੱਡੀਆਂ  ਗੱਲਾਂ  ਕਰਦੇ  ਹੋਏ  ਕਿ  15  ਦਿਨਾਂ  ਵਿੱਚ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗ  ਜਾਊਗਾ , ਸਾਡੇ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਬੱਚੇ  ਬਾਹਰ  ਗਏ  ਨੇ , ਅਤੇ  ਸਾਡੇ  ਤੋਂ  ਵਧੀਆ  ਕੋਈ  ਨਹੀਂ  | ਇਹ  ਲਾਲਚੀ  ਏਜੇਂਟ  ਆਪਣਾ  ਪੇਟ  ਭਰਨ  ਦੀ  ਖਾਤਿਰ  ਭੋਲੇ – ਭਾਲੇ  ਬੱਚਿਆਂ  ਦਾ  ਭਵਿੱਖ  ਬਰਬਾਦ  ਕਰ  ਰਹੇ  ਨੇ  | ਇਹਨਾਂ  ਨੂੰ  ਸ਼ਰੀਫ਼  ਲੋਕਾਂ  ਦੇ  ਮਿਹਨਤ  ਦੇ  ਪੈਸੇ  ਖ਼ਰਾਬ  ਕਰਨ  ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ  ਕੁਝ  ਨਹੀਂ  ਆਉਂਦਾ  |

vinayhari-moga-session-1

ਦੋਸਤੋਂ , ਮੈਂ  ਇਹ  ਨਹੀਂ  ਕਹਿੰਦਾ  ਕਿ  ਤੁਸੀਂ  ਮੇਰੇ  ਕੋਲ  ਹੀ  ਆਓ  , ਨਾ  ਹੀ  ਮੈਂ  ਇਹ  ਕਹਿੰਦਾ  ਹਾਂ  ਕਿ  ਮੈਂ  ਸਬ  ਤੋਂ  ਵਧੀਆ  ਹਾਂ  | ਮੇਰੀ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਚੰਗੀ  ਸਲਾਹ  ਹੈ  ਕਿ  ਜਦੋਂ  ਵੀ  ਤੁਸੀਂ  ਕਿਸੇ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਵੀਜ਼ਾ  ਏਜੇਂਟ  ਬਾਰੇ  ਸੁਣੋ , ਜਿਹੜਾ  ਵੱਡੀਆਂ  – ਵੱਡੀਆਂ  ਗੱਲਾਂ  ਕਰਦਾ  ਹੈ , ਉਸ  ਨੂੰ  ਜਾਕੇ  ਜ਼ਰੂਰ  ਮਿਲੋ , ਅਤੇ  ਮਿਲਣ  ਦੇ  ਬਾਅਦ  ਇਹ  ਸਵਾਲ  ਪੁੱਛੋ :

 1. ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ  ਹੈ ?
 2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ  ਤੋਂ  ਮਾਨਤਾ  ਪ੍ਰਾਪਤ  ਹੈ ?
 3. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼  ਗਏ  ਹੋਏ  ਹੋ ?
 4. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ  ਵਿੱਚ  ਫੰਡ  ਨਹੀਂ  ਹਨ , ਮੈਂ  ਕੀ  ਕਰਾਂ ?
 5. ਸਬੂਤ ਦੋ ਕਿ  ਤੁਹਾਡੇ  ਬੱਚੇ  ਬਾਹਰ  ਗਏ  ਨੇ ?
 6. ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ  ਜਾਊਗਾ ?
 7. ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ  ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ  ਕਿੰਨੇ  ਪੈਸੇ  ਲਓਗੇ ?

ਇਹ  ਸਵਾਲ  ਪੁੱਛਣ  ਨਾਲ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਤਾ  ਲੱਗ  ਜਾਊਗਾ  ਕਿ  ਉਸ  ਏਜੇਂਟ  ਦੀ  ਅਸਲੀਅਤ  ਕੀ  ਹੈ  | ਕਿਉਂਕਿ  ਇਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਬਥੇਰੇ  ਏਜੇਂਟ  ਨੇ  ਜਿਹਨਾਂ  ਦੀ  ਕੰਪਨੀ  ਕੇਵਲ  ਨਾਂ  ਦੀ  ਹੈ  , ਓਹਨਾ  ਨੂੰ  ਚੰਗੇ  ਕਾਲਜਾਂ  ਤੋਂ  ਕੋਈ  ਮਾਨਤਾ  ਨਹੀਂ  ਮਿਲੀ  , ਉਹ  ਆਪ  ਕਦੇ  ਵਿਦੇਸ਼  ਨਹੀਂ  ਗਏ  , ਉਹ  ਬੈਂਕ  ਤੋਂ  ਕਰਜ਼ਾ  ਦੇਣ  ਦੀ  ਬਜਾਏ  ਜਾਲੀ  ਫੰਡ  ਦਾ  ਕਾਰੋਬਾਰ  ਕਰਦੇ  ਨੇ  , ਓਹਨਾਂ  ਦੇ  ਬੱਚੇ  ਸਹੀ  ਰਾਹ  ਤੋਂ  ਵਿਦੇਸ਼  ਨਹੀਂ  ਗਏ , ਓਹਨਾਂ  ਨੇ  ਵੀਜ਼ਾ  ਦਿਲਾਉਣ  ਦੇ  ਨਾਂ  ਤੇ  ਲਾਰੇ  ਲਾਉਣੇ  ਨੇ , ਅਤੇ  ਲੱਖਾਂ  ਰੁਪਏ  ਲੈਣ  ਤੋਂ  ਬਾਅਦ  ਦੱਸਣਾ  ਹੈ  ਕਿ  ਤੁਹਾਡਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਨਹੀਂ  ਲੱਗਾ  |

ਜੇ  ਤੁਸੀਂ  ਇਹੋ  ਸਵਾਲ  ਸਾਨੂੰ  ਪੁੱਛਣਾ  ਚਾਹੁੰਦੇ  ਹੋ  ਤੇ  ਇਹ  ਰਹੇ  ਸਾਡੇ  ਜਵਾਬ  :

1. ਤੁਹਾਡੀ  ਕੰਪਨੀ  ਰਜਿਸਟਰ  ਹੈ ?

ਸਾਡੀ  ਕੰਪਨੀ  ਸਰਕਾਰ  ਨਾਲ  ਰਜਿਸਟਰ  ਹੈ  , ਜਿਸਦੇ  ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ  ਸਾਡੇ  ਦਫਤਰਾਂ  ਵਿੱਚ  ਲੱਗੇ  ਹੋਏ  ਨੇ  | ਸਾਡੇ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਜਲੰਧਰ , ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਅਤੇ  ਦਿੱਲੀ  ਵਿੱਚ  ਦਫਤਰ  ਨੇ  , ਅਤੇ  ਹੋਰ  ਵੀ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਵਿੱਚ  ਖੁੱਲਦੇ  ਪਏ  ਨੇ  | ਤੁਸੀਂ  ਕਦੇ  ਵੀ  ਸਾਡੇ  ਕਿਸੇ  ਵੀ  ਦਫਤਰ  ਆ  ਕੇ  ਇਹ  ਸਬ  ਵੇਖ  ਸਕਦੇ  ਹੋ  |

pardafaash7

2. ਤੁਹਾਨੂੰ  ਬਾਹਰਲੇ  ਕਾਲਜਾਂ  ਤੋਂ  ਮਾਨਤਾ  ਪ੍ਰਾਪਤ  ਹੈ ?

ਸਾਡੀ  ਕੰਪਨੀ  AIRC certified  ਹੈ  ਅਤੇ  ICEF Agency  ਵੀ  ਹੈ  | ਮੈਨੂੰ  ਅਮਰੀਕਾ  ਦੀ  50  ਸਟੇਟਾਂ  ਤੋਂ  ਮੰਜੂਰੀ  ਮਿਲੀ  ਹੋਈ  ਹੈ , ਸਟੱਡੀ  ਵੀਜ਼ਾ  ਤੇ  ਬੱਚੇ  ਭੇਜਣ  ਵਾਸਤੇ  |  ਇਸ  ਦੇ  ਕਰਕੇ  ਮੈਂ  ਚੰਗੀ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ  ਅਤੇ  ਕਾਲਜਾਂ  ਵਿੱਚ  ਹੀ  ਬੱਚੇ  ਭੇਜਦਾ  ਹਾਂ  | ਅਸੀਂ  ਆਪਣੇ  ਵੀਜ਼ਾ  ਆਪ  ਲਗਵਾਉਂਦੇ  ਹਾਂ  , ਸਾਡੇ  ਕੋਲ  ਕੰਮ  ਕਰਨ  ਵਾਲੀ  ਪੂਰੀ  – ਪੂਰੀ  ਟੀਮ  ਹੈ  | ਸਾਨੂੰ  ਕਈ  ਲਾਲਚੀ  ਏਜੇਂਟ  ਪੁੱਛਦੇ  ਵੀ  ਨੇ , ਕਿ  ਸਾਡੇ  ਕੋਲ  ਬੱਚੇ  ਆਏ  ਹੋਏ  ਨੇ  ਤੁਸੀਂ  ਪੈਸੇ  ਲੈ  ਕੇ  ਓਹਨਾਂ  ਦਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲਵਾ  ਦਿਓ , ਪਰ  ਅਸੀਂ  ਇਹ  ਕੰਮ  ਨਹੀਂ  ਕਰਦੇ  |

3. ਤੁਸੀਂ  ਆਪ  ਵਿਦੇਸ਼  ਗਏ  ਹੋਏ  ਹੋ ?

ਮੈਂ  ਹਰ  ਮਹੀਨੇ  ਵਿਦੇਸ਼  ਜਾਂਦਾ  ਹਾਂ  | ਕਦੇ  ਮੀਟਿੰਗ  ਲਈ , ਕਦੇ  ਸੈਮੀਨਾਰ  ਲਈ , ਕਦੇ  ਕਾਂਫਰੈਂਸਾਂ  ਤੇ , ਕਦੇ  ਸ਼ੋਰਟ  ਕੋਰਸ  ਕਰਨ  ਵਾਸਤੇ  – ਮੈਂ  ਘੁੰਮਣ – ਫਿਰਨ  ਲਈ  ਨਹੀਂ  , ਬਲਕਿ  ਆਪਣਾ  ਕੰਮ  ਵਧਾਉਣ  ਲਈ  ਵਿਦੇਸ਼  ਜਾਣਾ  ਹਾਂ  | ਮੇਰੇ  ਬਾਹਰਲੀ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ  ਨਾਲ  ਸਿੱਧੇ  ਸੰਬੰਧ  ਨੇ  , ਜਿਸਦੇ  ਕਰਕੇ  ਮੈਂ  ਬੱਚਿਆਂ  ਨੂੰ  ਆਸਾਨੀ  ਨਾਲ  ਵਿਦੇਸ਼  ਭੇਜ  ਪਾਉਂਦਾ  ਹਾਂ  |

pardafaash5

4. ਮੇਰੇ  ਕੋਲ  ਬੈਂਕ  ਵਿੱਚ  ਫੰਡ  ਨਹੀਂ  ਹਨ , ਮੈਂ  ਕੀ  ਕਰਾਂ ?

ਜੇ  ਤੁਹਾਡੇ  ਕੋਲ  ਬੈਂਕ  ਵਿੱਚ  ਫੰਡ  ਨਹੀਂ  ਹਨ , ਤੇ  ਅਸੀਂ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਹੋ  ਸਲਾਹ  ਦੇਵਾਂਗੇ , ਕਿ  ਬੈਂਕ  ਤੋਂ  ਕਰਜ਼ਾ  (loan) ਲਓ  | ਜੇ  ਤੁਸੀਂ  ਅਮਰੀਕਾ  ਜਾਣਾ  ਚਾਹੁੰਦੇ  ਹੋ  ਤੇ  ਆਪਣੇ  ਪਰਿਵਾਰ  ਜਾਂ  ਦੋਸਤਾਂ  ਤੋਂ  ਪੈਸੇ  ਮੰਗੋ  | ਅਸੀਂ  ਨਕਲੀ  ਫੰਡ  ਦਾ  ਕਾਰੋਬਾਰ  ਨਾ  ਹੀ  ਕਰਦੇ  ਨੇ  , ਨਾ  ਹੀ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਸਲਾਹ  ਦਿੰਦੇ  ਨੇ  |

5. ਸਬੂਤ  ਦਿਓ  ਕਿ  ਤੁਹਾਡੇ  ਬੱਚੇ  ਬਾਹਰ  ਗਏ  ਨੇ ?

ਇਹ  ਸੁਣੋ , ਉਹਨਾਂ  ਲੋਕਾਂ  ਦੀ  ਜ਼ੁਬਾਨੀ  ਜਿਹੜੇ  ਸਾਡੇ  ਵੱਲੋਂ  ਵਿਦੇਸ਼  ਗਏ  ਨੇ  |

6. ਮੇਰਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗ  ਜਾਊਗਾ ?

ਇਸ  ਦਾ  ਜਵਾਬ  ਦੇਣ  ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ  ਮੈਂ  ਤੁਹਾਡੀ  ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ  ਦੀ  ਜਾਚ  ਕਰਾਂਗਾ  | ਮੈਂ  ਇਹ  ਵੇਖਾਂਗਾ  ਕਿ :

 1. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ  ਜਾਣਾ  ਚਾਹੁੰਦੇ  ਹੋ
 2. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ  ਦੇ  ਵਿੱਚ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਿੱਤੀ  ਹੈ
 3. ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਕਿੱਦਾਂ  ਦੀ  ਹੈ
 4. ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ  ਵਿੱਚ  ਕਿਵੇਂ  ਸੀ
 5. ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਲਾ  ਕਿਹੋ  ਜਿਹਾ  ਹੈ

ਜੇ  ਗੱਲ  ਬਣਦੀ  ਹੋਈ , ਤਾਂ  ਹੀ  ਮੈਂ  ਅੱਗੇ  ਕਾਰਵਾਈ  ਪਾਵਾਂਗਾ  |

pardafaash1

7. ਤੁਸੀਂ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗਣ  ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ  ਕਿੰਨੇ  ਪੈਸੇ  ਲਓਗੇ ?

ਸਾਡੀ  ਇਕੱਲੀ  ਕੰਪਨੀ  ਹੈ  ਜਿਹੜੀ  ਸਾਰੇ  ਪੈਸੇ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗਣ  ਦੇ  ਬਾਅਦ  ਹੀ  ਲੈਂਦੀ  ਹੈ  – ਵੀਜ਼ਾ  ਦੀ  ਫ਼ੀਸ , ਐਮਬੈਸੀ  ਦੀ  ਫ਼ੀਸ , ਪ੍ਰੋਸੇਸਿੰਗ  ਦੀ  ਫ਼ੀਸ , ਕਾਲਜ  ਦੀ  ਫ਼ੀਸ  | ਤੁਸੀਂ  ਸਾਨੂੰ  ਆ  ਕੇ  ਮਿਲੋ , ਆਪਣੇ  ਬਾਰੇ  ਦੱਸੋ , ਤੇ  ਜੇ  OK Report  ਹੋਈ  ਤਾਂ  ਹੀ  ਮੈਂ  ਤੁਹਾਡੇ  ਵੀਜ਼ੇ  ਲਈ  ਅਰਜ਼ੀ  ਪਾਵਾਂਗਾ  |

Best Student Visa Punjab – Vinay Hari

For any further help regarding filing your case for Overseas Study VISA:

Book Online Appointment

+91-73075-30886

Live Chat

logo-available_on_the_app_storelogo-_android-_google-_play-_store-_app-_internal-001

Don’t miss these tips!

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *